• Nieuws

Zijn jouw algemene voorwaarden reeds gewijzigd?

Vanaf 1 september moeten bedrijven die aan consumenten een betalingsherinnering sturen zich houden aan aangescherpte regels. Op die manier tracht de overheid het snel oplopen van facturen te vermijden voor consumenten. 

We zetten even kort alles op een rijtje, zodat je je algemene voorwaarden kan aanpassen aan de wettelijke regeling.

Betalingsherinnering

Vanaf 1 september is het versturen van de eerste betalingsherinnering gratis. In deze betalingsherinnering geef je je klant minimaal 14 dagen de tijd om de schuld te vereffenen. In deze 14 dagen mogen geen kosten of interesten aangerekend worden. Vanaf je tweede herinnering kan je €7,50 plus de portkosten rekenen.

De eerste herinnering moet het volgende vermelden:

  • de verschuldigde hoofdsom en het vergoedingsbedrag dat gevorderd wordt in geval van niet-betaling binnen 14 dagen;
  • de naam of benaming en het ondernemingsnummer van de schuldeiser;
  • een beschrijving van de goederen of diensten die het voorwerp zijn van de schuld en de datum van opeisbaarheid van de schuld;
  • de termijn waarbinnen de factuur moet worden betaald voordat er een vergoeding wordt geëist.

Maximale vergoedingen en interesten

Betaalt je klant de rekening niet binnen de door jou vooropgestelde termijn (minimaal 14 dagen na versturen 1ste herinnering), dan kan je vergoedingen en interesten aanrekenen. Ook deze zijn wettelijk begrensd en zijn opgebouwd uit een forfetaire vergoeding en verwijlinterest.

De forfaitaire vergoeding mag de volgende bedragen niet overschrijden:

  • 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro plus 10 % van het verschuldigde bedrag als dat bedrag tussen 150,01 en 500 euro ligt;
  • 65 euro plus 5 % van het verschuldigde bedrag als dat bedrag hoger is dan 500 euro (met een maximum van 2.000 euro).

Pas dus zeker je algemene voorwaarden aan, mocht dit nog niet gebeurd zijn.

Bron