De algemene vergadering van 21/06/2023, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De
volgende statuten worden aangenomen:

HOOFDSTUK 1: Benaming, zetel, doel, duur.

Art.1:
Voortzetting van een vereniging zonder winstoogmerk genaamd Small Animal Veterinary Association
Belgium-Flanders, afgekort “SAVAB-Flanders”.
Art.2:
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Statiestraat 3 2340 Vlimmeren.
De vereniging is gelegen in het Vlaams Gewest.
Art.3
De vereniging is een wetenschappelijke vereniging met als doel het verdedigen van de
beroepsbelangen van haar leden over het hele grondgebied van België in de ruimste zin, en meer in
het bijzonder voor gelijk welke rechtsmacht. Ze heeft tevens tot doel het beheren van de goederen die
haar ten dien einde werden toevertrouwd. De werking van de vereniging zal zich kunnen uitbreiden tot
alles wat in de breedste zin rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het bereiken van haar doel.
De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die
zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: wetenschappelijke bijscholingen,
praktijkondersteuning, ...
De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.
De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het
belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in
overeenstemming met het voorwerp.

Art.4:
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2: Leden, ontslag, verplichtingen.

Art.5:
De vereniging is samengesteld uit toegetreden leden en effectieve leden. Zij bedraagt minstens zeven
effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering behoort enkel toe aan de effectieve leden.
Art.6:
Alle leden moeten een door de overheid erkend diploma van dierenarts, doctor of Master in de
diergeneeskunde of doctor in de veeartsenijkunde bezitten.
Effectieve leden moeten werkzaam zijn als clinicus voor gezelschapsdieren in de ruimste zin van het
woord, beschikken over burgerrechten en de statuten en het intern reglement van de vereniging
respecteren. Het bestuursorgaan kan tijdelijk uitzonderingen toestaan voor dierenartsen die momenteel
niet actief zijn als clinicus voor gezelschapsdieren. Deze uitzondering kan stilzwijgend verlengd worden.
Laatstejaars studenten kunnen tijdens hun laatste opleidingsjaar gratis aspirant lid worden.
Van alle effectieve leden kunnen er maximaal 15% tot een zelfde groepering behoren. Andere leden
van deze groepering zijn beperkt tot het toegetreden lidmaatschap. De som van de effectieve leden van
groeperingen mag samen nooit meer dan 49% van de effectieve leden uitmaken. Een groepering wordt
gedefinieerd als een samenwerkingsverband tussen dierenartsen, zowel binnen een praktijk als
overkoepelend tussen verschillende praktijken. De uiteindelijke bevoegdheid tot de beslissing tot
aanvaarding van een effectief lid ligt bij de Algemene Vergadering. Het verzoek om toelating van een
kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het
bestuursorgaan.

Art.7:
Iedere dierenarts kan toegetreden lid worden van de vereniging door het betalen van de vastgestelde
jaarlijkse bijdrage (lidgeld) en het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten. Voor bepaalde
soorten lidmaatschappen kan deze bijdrage 0 (nul) euro bedragen. De rechten en plichten van de
toegetreden leden worden individueel door het bestuursorgaan vastgesteld. Na 1 jaar lidmaatschap van
de vereniging als toegetreden lid, kan men op aanvraag - schriftelijk of per e-mail - effectief lid van de
vereniging worden. Deze schriftelijke aanvraag dient te worden ingediend bij het bestuursorgaan. Het
voorstel van de aanvaarding of weigering van nieuwe effectieve leden behoort tot de bevoegdheden
van het bestuursorgaan. De aanvaarding of weigering van nieuwe effectieve leden behoort tot de
bevoegdheden van de Algemene Vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden. Het resultaat van deze stemming wordt schriftelijk of per e-mail
meegedeeld aan het kandidaat effectief lid.
Art.8:
De vereniging kan onderafdelingen, commissies en werkgroepen oprichten op basis van lokale,
wetenschappelijke of andere activiteiten.
Art.9:
Alle leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage verplicht, vast te stellen door het bestuursorgaan. De maximale
ledenbijdrage bedraagt maximum 1.000 Euro.
De verschillende soorten lidmaatschappen en hun bijbehorende lidgelden worden bepaald door het
bestuursorgaan. Voor bepaalde soorten lidmaatschappen kan deze bijdrage 0 (nul) euro bedragen.

Art.10:
Zowel effectieve als toegetreden leden kunnen uit de vereniging treden door hun ontslag aangetekend
te sturen naar de maatschappelijke zetel t.a.v. het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan het ontslag
van het lid niet weigeren. Bij niet betaling van de jaarlijkse bijdrage worden de zowel effectieve als
toegetreden leden verondersteld ontslagnemend te zijn en worden zij zonder voorafgaand bericht van
de lijst der leden geschrapt.
Art.11:
Uitsluiting van een lid of de degradatie van een effectief lid naar een toegetreden lid kan slechts
uitgesproken worden door een Algemene Vergadering, beslissend met een tweederde meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden mits tweederde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per mail, bij gewoon of aangetekend
schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

Art.12:
De ontslagnemende, uitgesloten of om andere reden uittredende leden, evenals de erfgenamen van
een overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen enkele
terugbetaling vorderen van de jaarlijkse bijdrage, gestort door hen of door hun rechtsvoorgangers. Zij
kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen noch zegellegging, noch inventaris eisen of
vorderen.

HOOFDSTUK 3: Vermogen en inkomsten

Art.13:
Het maatschappelijk vermogen bestaat uit elk roerend of onroerend goed dat de vereniging koopt of
verwerft ten einde haar doel te verwezenlijken. De inkomsten bestaan uit lidgelden en andere inkomsten
goedgekeurd door het bestuursorgaan.

HOOFDSTUK 4: Bestuursorgaan

Art.14:
Alle beslissingen van het bestuursorgaan van de vereniging worden genomen met een gewone
meerderheid. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter
beslissend. Op aanvraag van minstens 2 bestuursleden gebeurt de stemming geheim; de beslissende
stem van de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter bij gelijk aantal stemmen vervalt in dit geval.
Indien er na 3 geheime stemmingen geen beslissing is gevallen, vervalt de geheime stemming en wordt
er een gewone stemmig ingericht.
Art.15:
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit bestuurders, benoemd worden
door de Algemene Vergadering. Het bestuursorgaan bestaat ten minste uit vijf bestuurders dewelke
tevens effectieve leden moeten zijn.. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij tweederde
meerderheid en mits de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De
bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaren. Hun mandaat is hernieuwbaar.
Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht

een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging
beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder
dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Art.16:
Het bestuursorgaan kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanstellen. Niet-bestuurders komen
hiervoor niet in aanmerking. De benoeming van de dagelijks bestuurders gebeurt bij gewone
meerderheid en mits de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Dagelijks bestuurders worden
benoemd voor een periode van twee jaren. Hun mandaat als dagelijks bestuurder is éénmaal
hernieuwbaar, met uitzondering van de functie van penningmeester. De bestuurder die aangesteld
wordt om een bestuurder in het Dagelijks Bestuur te vervangen, is slechts benoemd voor de tijd dat het
mandaat van de voorgaande bestuurder nog duurt. Het Dagelijks Bestuur vergadert als college en de
beslissingen van het Dagelijks Bestuur moeten steeds overlegd en goedgekeurd worden met de
voltallige RvB.
Na een hernieuwd mandaat in het Dagelijks Bestuur kan hetzelfde mandaat slechts ingenomen worden
na een pauze van 1 jaar of langer.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail,
gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter
kennis gebracht worden van de betrokkene.
c) door het verstrijken van de termijn
d) door het beëindigen van het mandaat als bestuurder

Art.17:
Het mandaat van een bestuurder eindigt door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat,
door overlijden, ingeval van wettelijke onbekwaamheid of door afzetting door de Algemene Vergadering
welke dit ten allen tijde kan. Het afzetten van een bestuurder gebeurt door de Algemene Vergadering
met tweederde meerderheid en mits de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Art.18:
Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen als lid van het bestuursorgaan. Dit gebeurt door de
schriftelijke kennisgeving ervan aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door het
ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum daalt. In dit geval moet het bestuursorgaan
samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen drie maanden(in dat geval moet de eerstvolgende
algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen de drie maanden een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging
van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik
dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig
ontslag van de betrokken bestuurder in.

Art.19:
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en moeten binnen de tien dagen na
de neerlegging bij uittreksel bekend worden gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Art.20:
Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of twee bestuurders telkens de
belangen van de vereniging het vereisen. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien
minstens de helft van de bestuurders of hun volmachthouders aanwezig zijn. Een volmacht kan enkel
gegeven worden aan een medebestuurder en elke bestuurder kan slechts bij volmacht een andere
bestuurder vertegenwoordigen. De uitnodiging tot de vergadering bevat de agenda.
Art.21:
Het bestuursorgaan heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging en al
hetgeen niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de Algemene
Vergadering. Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte. Het bestuursorgaan stelt een intern reglement op voor de goede werking van de
vereniging. De laatste goedgekeurde versie bevindt zich op het zeteladres van de vereniging
Art 22.
Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van
de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende
brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter
kennis gebracht worden aan de betrokkene.
Het bestuursorgaan benoemt alle bedienden en leden van het personeel, ontslaat deze, bepaalt hun
werkzaamheden en hun bezoldiging.
Art.23:
De leden van het bestuursorgaan en van het Dagelijks Bestuur nemen geen enkele persoonlijke
verbintenis op zich in verband met de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid wordt
beperkt tot het louter vervullen van hun mandaat.
Art.24:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is
de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en de
penningmeester en een andere bestuurder die gezamenlijk moeten handelen. Voor verbintenissen
onder de 15.000,00 Euro volstaat de handeling/handtekening van twee bestuurders.
Voor alle andere handelingen behorend tot het dagelijks bestuur volstaat de handtekening van de
voorzitter of de penningmeester die afzonderlijk kunnen handelen
Art.25:
In de uitvoering van zijn taak kan het bestuursorgaan bijgestaan worden door een administratieve dienst
die hij inricht en waarvan de kosten ten laste komen van de vereniging. Het bestuursorgaan kan aan de
leden van de vereniging zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen toekennen.
Art.26:
Het bestuursorgaan treedt op als eiser of verweerder in elk rechtsgeding waarbij de vereniging wordt
betrokken en beslist over het al dan niet aanwenden van een rechtsmiddel in het kader van elk
rechtsgeding.

HOOFDSTUK 5: Algemene Vergadering.

Art.27:
Elk jaar moet minstens een Algemene Vergadering gehouden worden voor 1 juli. De Algemene
Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Een Algemene Vergadering kan gehouden worden telkens
de belangen van de vereniging het vereisen en moet worden samengeroepen als minstens één vijfde
van de effectieve leden hierom verzoekt. Dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering wordt in een
oproepingsbrief meegedeeld.
Art.28:
De bijeenroeping gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone brief, of e-mail aan alle effectieve leden
tenminste vijftien dagen voor de vergadering, en is ondertekend door de voorzitter of door twee
bestuurders. Deze brief bevat de agenda. De Algemene Vergadering mag slechts de hierop vermelde
punten behandelen. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden,
wordt op de agenda geplaatst.
Art.29:
Op de Algemene Vergadering wordt een voorzitter gekozen uit de aanwezige leden die de vergadering
zal leiden gedurende de zitting.
Art.30:
De effectieve leden kunnen zich, mits een getekende volmacht, laten vertegenwoordigen door een
ander effectief lid die dit kenbaar maakt voor het begin van de vergadering. Een volmachthouder mag
niet beschikken over meer dan één volmacht. Toegetreden leden mogen de Algemene Vergadering
bijwonen maar hebben geen stemrecht. Beslissingen van de Algemene Vergaderingen worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar de wet of de statuten
anders bepalen. Een geheime stemming is mogelijk op vraag van minstens 2 effectieve leden. Indien
er na drie geheime stemmingen geen beslissing is gevallen, vervalt de geheime stemming en wordt er
een gewone stemming ingericht waar bij gelijkheid van stemmen de stem van de voorzitter van de
Algemene Vergadering bepalend is. Een verslag van de Algemene Vergadering zal kenbaar gemaakt
worden aan alle leden.
Art.31:

De algemene vergadering is bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten of de wet het vereisen.

Art.32:
Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten
als volgt genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Bij gelijke
stemmen is de stem van de voorzitter van de Algemene Vergadering doorslaggevend.
De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de
vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Art.33:
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen, opgemaakt door de
secretaris en ondertekend door de voorzitter van de vereniging en de secretaris, en ingeschreven in
een bijzonder register bijgehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen kunnen op de zetel van
de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

HOOFDSTUK 6: Begroting en rekeningen.

Art.34:
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art.35:
Elk jaar en ten minste binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet het bestuursorgaan
de jaarrekening van het voorbije jaar alsook de begroting voorleggen ter goedkeuring aan de Algemene
Vergadering.
Art.36:
Het batig saldo van de rekeningen komt de vereniging toe.

HOOFDSTUK 7: Ontbinding en vereffening.

Art.37:
De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde
voorwaarden als dewelke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de
vereniging (art 31 van de statuten).
Art.38:
In geval van vrijwillige ontbinding, op welk ogenblik en om welke oorzaak ook, wordt het netto-actief dat
na de vereffening van de schulden en de aanzuivering der lasten overblijft, overgedragen aan een
vereniging met een gelijkaardig doel, aan te duiden door de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK 8: Slotbepalingen.

Art.39:
Voor al hetgeen in deze statuten niet werd voorzien, is het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van toepassing zijn.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 21/06/2023