Op de buitengewone algemene vergadering van 26/02/2010 werd beslist om de statuten die gepubliceerd werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22/10/2003 te vervangen door de volgende nieuwe statuten:

HOOFDSTUK 1: Benaming, zetel, doel, duur.

Art. 1:
Voortzetting van een vereniging zonder winstoogmerk genaamd Small Animal Veterinary Association Belgium-Flanders vzw, afgekort SAVAB-Flanders vzw.

Art. 2:
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3700 Tongeren, Sint Truidersteenweg 193.

Art. 3
De vereniging is een wetenschappelijke vereniging met als doel het verdedigen van de beroepsbelangen van haar leden over het hele grondgebied van België in de ruimste zin, en meer in het bijzonder voor gelijk welke rechtsmacht. Ze heeft tevens tot doel het beheren van de goederen die haar ten dien einde werden toevertrouwd. De werking van de vereniging zal zich kunnen uitbreiden tot alles wat in de breedste zin rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het bereiken van haar doel.

Art. 4:
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2: Leden, ontslag, verplichtingen.

Art. 5:
De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. Zij bedraagt minstens zeven effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering behoort enkel toe aan de effectieve leden.

Art. 6:
De effectieve leden moeten een door de overheid erkend diploma van dierenarts, doctor of Master in de diergeneeskunde, doctor in de veeartsenijkunde bezitten, werkzaam zijn als clinicus voor gezelschapsdieren in de ruimste zin van het woord, beschikken over burgerrechten en de statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging respecteren.

Art. 7:
Ieder (natuurlijke of rechts-) persoon kan toegetreden lid worden van de vereniging door het betalen van de vastgestelde jaarlijkse bijdrage (lidgeld) en het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden individueel door de Raad van Bestuur vastgesteld. Na 1 jaar lidmaatschap van de vereniging als toegetreden lid, en op voorwaarde dat men een door de overheid erkend diploma van dierenarts, doctor of Master in de diergeneeskunde, doctor in de veeartsenijkunde bezit, werkzaam is als clinicus voor gezelschapsdieren in de ruimste zin van het woord, kan men op schriftelijke aanvraag effectief lid van de vereniging worden. Deze schriftelijke aanvraag dient te worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Het voorstel van de aanvaarding of weigering van nieuwe effectieve leden behoort tot de bevoegdheden van de Raad Van Bestuur en de aanvaarding of weigering wordt schriftelijk of per e-mail meegedeeld aan de kandidaat effectief lid na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Art. 8:
De vereniging kan onderafdelingen oprichten op basis van lokale, wetenschappelijke of andere activiteiten.

Art. 9:
 Alle leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage verplicht, vast te stellen door de RvB.

Art. 10:
Zowel effectieve als toegetreden leden kunnen uit de vereniging treden door hun ontslag aangetekend te sturen naar de maatschappelijke zetel t.a.v. de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan het ontslag van het lid niet weigeren. Bij niet betaling van de jaarlijkse bijdrage worden de zowel effectieve als toegetreden leden verondersteld ontslagnemend te zijn en worden zij zonder voorafgaand bericht van de lijst der leden geschrapt. Het statuut van effectief lid wordt automatisch omgezet in een statuut van toegetreden lid wanneer een effectief lid zonder geldige reden of voorgaande verontschuldiging afwezig is of niet rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd op een Algemene Vergadering. Het statuut van effectief lid wordt eveneens automatisch omgezet in een statuut van toegetreden lid wanneer de Algemene Vergadering vaststelt dat een effectief lid gedurende het lopende jaar niet meer voldoet aan één van de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.

Art. 11:
Uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door een Algemene Vergadering, beslissend met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De stemming gebeurt op de eerstvolgende Algemene Vergadering, als bijzonder agendapunt, waarop de betrokkene per aangetekend schrijven dient te worden uitgenodigd.

Art. 12:
De ontslagnemende, uitgesloten of om andere reden uittredende leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen enkele terugbetaling vorderen van de jaarlijkse bijdrage, gestort door hen of door hun rechtsvoorgangers. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen noch zegellegging, noch inventaris eisen of vorderen.

HOOFDSTUK 3: Vermogen en inkomsten

Art. 13:
Het maatschappelijk vermogen bestaat uit elk roerend of onroerend goed dat de vereniging koopt of verwerft ten einde haar doel te verwezenlijken. De inkomsten bestaan uit lidgelden en andere inkomsten goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK 4: Bestuur

Art. 14:
Alle beslissingen van de Raad van Bestuur (RvB) van de vereniging worden genomen met een volstrekte meerderheid, dit wil zeggen met de helft van de uitgebrachte stemmen plus 1. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter beslissend. Op aanvraag van minstens 2 bestuursleden gebeurt de stemming geheim; de beslissende stem van de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter bij gelijk aantal stemmen vervalt in dit geval.

Art. 15:
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB), benoemd door de Algemene Vergadering. De RvB bestaat ten minste uit vijf bestuursleden dewelke tevens effectieve leden zijn. Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal effectieve leden van de vereniging. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaren. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het effectief lid dat verkozen wordt om een vrijgekomen bestuurdersmandaat te bekleden, is slechts benoemd voor de tijd dat het mandaat van de voorganger nog duurt.

Art. 16:
De RVB stelt een Dagelijks Bestuur (DB) van de vereniging samen bestaande uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. De benoeming van de leden van het DB gebeurt bij volstrekte meerderheid en mits de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De leden van het DB worden benoemd voor een periode van twee jaren. Hun mandaat is één maal hernieuwbaar. De bestuurder die aangesteld wordt om een bestuurder in het DB te vervangen, is slechts benoemd voor de tijd dat het mandaat van de voorgaande bestuurder nog duurt. Het DB vergadert als college en de beslissingen van het DB worden steeds genomen in collegiaal overleg.

 Art. 17:
Het mandaat van een bestuurder eindigt door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden, ingeval van wettelijke onbekwaamheid of door afzetting door de Algemene Vergadering welke dit ten allen tijde kan. Een hiertoe bijeengeroepen Raad van Bestuur kan de bevoegdheid van één of meerdere van haar leden, die per aangetekend schrijven hiertoe wordt/worden uitgenodigd, bij gewone meerderheid schorsen, waarbij het bestuurslid welke het voorwerp uitmaakt van de maatregel zich onthoudt van de stemming. De schorsing uitgesproken door de Raad van Bestuur blijft gehandhaafd tot aan de volgende Algemene Vergadering, die moet samen geroepen worden binnen de drie weken nadat de Raad van Bestuur de schorsing heeft uitgesproken. De Algemene Vergadering neemt een beslissing over het al dan niet handhaven van de schorsing. Desgevallend gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van het betrokken bestuurslid.

 Art. 18:
Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door de schriftelijke kennisgeving ervan aan de RvB. Het ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door het ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum daalt. In dat geval dient de RvB binnen de drie maanden een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, welke zal voorzien in de vervanging van de betrokken bestuurder. Het ontslag van de bestuurder wordt bevestigd door de Algemene Vergadering, waarna de betrokken bestuurder hiervan in kennis gesteld wordt.

 Art. 19:
De akten betreffende de ambtsbeëindinging en de benoeming van de bestuurders moeten worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekend worden gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Art. 20:
De RvB vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of twee bestuurders telkens de belangen van de vereniging het vereisen. De RvB kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders of hun volmachthouders aanwezig zijn. Een volmacht kan enkel gegeven worden aan een medebestuurder en elke bestuurder kan slechts bij volmacht een andere bestuurder vertegenwoordigen. De uitnodiging tot de vergadering bevat de agenda.

Art.21:
De RvB heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging en al hetgeen niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De RvB leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De RvB stelt een reglement van inwendige orde op voor de goede werking van de vereniging. De RvB kan alle financiële, zakelijke en juridische handelingen uitvoeren.

De RvB kan, onder zijn verantwoordelijkheid en door hem te bepalen voorwaarden, een deel van zijn bevoegdheden afstaan aan derden, die niet noodzakelijk lid hoeven te zijn van de vereniging. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij volstrekte meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan gebeuren:

 1. op vrijwillige basis door de gemachtigde persoon zelf en dit door middel van een schriftelijk ontslag in te dienen bij de RvB.

 2. door afzetting door de RvB bij volstrekte meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing tot afzetting wordt binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven gemeld aan de betrokken gemachtigde persoon.

 De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de personen die worden gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekend worden gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De RvB benoemt alle bedienden en leden van het personeel, ontslaat deze, bepaalt hun werkzaamheden en hun bezoldiging.

Art.22:
De leden van de RvB en van het DB nemen geen enkele persoonlijke verbintenis op zich in verband met de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid wordt beperkt tot het louter vervullen van hun mandaat.

Art.23:
Al de akten die de vereniging binden, alsook alle volmachten, procuraties en alle handelingen waarvan de waarde 15000€ overschrijdt, zijn rechtsgeldig wanneer ze ondertekend worden door de voorzitter en twee bestuurders. Voor alle handelingen van dagelijks bestuur volstaat de handtekening van de voorzitter of een door de RvB daartoe gemachtigde bestuurder.

Art.24:
In de uitvoering van zijn taak kan de RvB bijgestaan worden door een administratieve dienst die hij inricht en waarvan de kosten ten laste komen van de vereniging. De RvB kan aan de leden van de vereniging zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen toekennen.

Art.25:
De RvB treedt op als eiser of verweerder in elk rechtsgeding waarbij de vereniging wordt betrokken en beslist over het al dan niet aanwenden van een rechtsmiddel in het kader van elk rechtsgeding.

HOOFDSTUK 5: Algemene Vergadering.

Art. 26:
Elk jaar moet minstens een Algemene Vergadering gehouden worden voor 1 juli. Zij bestaat uit alle effectieve leden. Een Algemene Vergadering kan gehouden worden telkens de belangen van de vereniging het vereisen en moet worden samengeroepen als minstens één vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt. Dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering wordt in een oproepingsbrief meegedeeld.

Art. 27:
De bijeenroeping gebeurt door de RvB bij gewone brief, telefax of e-mail aan alle effectieve leden tenminste acht dagen voor de vergadering, en is ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Deze brief bevat de agenda. De Algemene Vergadering mag slechts de hierop vermelde punten behandelen. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda geplaatst.

Art. 28:
Op de Algemene Vergadering wordt een voorzitter gekozen uit de aanwezige leden die de vergadering zal leiden gedurende de zitting.

Art. 29:
De effectieve leden kunnen zich, mits een getekende volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid die dit kenbaar maakt voor het begin van de vergadering. Een volmachthouder mag niet beschikken over meer dan één volmacht. Toegetreden leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht. Beslissingen van de Algemene Vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar de wet of de statuten anders bepalen. Een geheime stemming is mogelijk op vraag van minstens 2 effectieve leden. Een verslag van de Algemene Vergadering zal kenbaar gemaakt worden aan alle leden.

Art. 30:
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor de: a) wijziging van de statuten b) benoeming en afzetting van bestuurders en kwijting verlenen aan de bestuurders c) benoeming en afzetting van de commissarissen d) bepaling van de bezoldiging van de commissarissen e) goedkeuring van de begroting en de rekening f) ontbinding van de vereniging g) uitsluiting van een lid h) alle gevallen waar de wet of de statuten dit vereisen i) omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

Art. 31:
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige leden of vertegenwoordigde leden bedraagt. Ieder effectief lid heeft gelijk stemrecht. De beslissingen van de Algemene Vergadering betreffende de wijziging van de statuten of de uitsluiting van een lid, kunnen evenwel alleen worden genomen mits inachtneming van de voorwaarden voorzien in de wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk (27 juni 1921, gewijzigd op 25 april 2002), namelijk: op de Algemene Vergadering kan over de wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer de voorgestelde wijzingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproepingsbrief en wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging echter het doel of de doeleinden betreft waarvoor de vereniging is opgericht, dient zij op de vergadering te worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Zijn twee derden van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, dewelke kan beraadslagen en beslissen, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede deel of het derde lid van art 8 van voornoemde wet, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art. 32:
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen, opgemaakt door de secretaris en ondertekend door de voorzitter van de vereniging en de secretaris, en ingeschreven in een bijzonder register bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Uittreksels worden op verzoek afgeleverd aan de leden, alsook aan derden, mits deze laatste hun wettig belang doen blijken. Uittreksels zijn geldig wanneer ze ondertekend zijn door de voorzitter van de RvB of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK 6: Begroting en rekeningen.

Art. 33:
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 34:
Elk jaar en ten minste binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet de RvB de jaarrekening van het voorbije jaar alsook de begroting voorleggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

Art. 35:
Het batig saldo van de rekeningen komt de vereniging toe en wordt in de maatschappelijke reserve gestort.

HOOFDSTUK 7: Ontbinding en vereffening.

Art. 36:
De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als dewelke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging (art 31 van de statuten).

Art. 37:
In geval van vrijwillige ontbinding, op welk ogenblik en om welke oorzaak ook, wordt het netto-actief dat na de vereffening van de schulden en de aanzuivering der lasten overblijft, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel, aan te duiden door de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK 8: Slotbepalingen.

Art. 38:
De RvB is gelast met het vervullen van de formaliteiten voorgeschreven bij art.3, 9, 10 en 11 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd op 25 april 2002.

Art. 39:
Voor al hetgeen in deze statuten niet werd voorzien, zal de wet van 27 juni 1921, gewijzigd op 25 april 2002, van toepassing zijn.

Art. 40:
Deze statutenwijziging treedt in werking vanaf 1 maart 2010. Tot dan blijven de bepalingen van de statuten gepubliceerd in het Staatsblad van 29/10/2003 nummer 03113472 (identificatienummer 434 366 196) van kracht.