• Nieuws

COVID-19 en gezelschapsdieren

27/04/2021    
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV      

COVID-19 EN GEZELSCHAPSDIEREN. GEZELSCHAPSDIEREN SPELEN MOMENTEEL GEEN BELANGRIJKE ROL BIJ DE OVERDRACHT VAN SARS-COV-2 BIJ DE MENS. STAND VAN ZAKEN

Naar aanleiding van de recente detectie van SARS-CoV-2-varianten bij gezelschapsdieren willen de Risk Assessment Group-COVID Animals (RAGCA)* en het FAVV de praktijkdierenartsen informeren over de huidige epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 besmetting bij dieren.

Uit nog niet ‘peer reviewed’ wetenschappelijke literatuurgegevens is onlangs een verhoogde incidentie gebleken van myocarditis bij honden en katten besmet met de Britse SARS-CoV-2. Verschillende interpretaties van deze resultaten hebben ook een grotere rol voor dieren in de huidige Covid-19 pandemie bij de mens gesuggereerd.

Na de publicatie van deze nieuwe gegevens heeft de RAGCA op 31 maart 2021 een analyse van de huidige gegevens aan de autoriteiten verstrekt. Dit document is in zijn geheel te vinden op dit adres:
https://www.favv-afsca.be/ professionelen/ publicaties/ mededelingen/ covid19/ _documents/ RAGCA-SARS-CoV-2-VoCs-in-pets_V05_NL.pdf 

Er is ook een document opgesteld dat specifiek bestemd is voor praktijkdierenartsen.
Dit document is te vinden op dit adres:
https://www.favv-afsca.be/ professionelen/ publicaties/ mededelingen/ covid19/ _documents/ RAGCA-SARS-CoV-2-VoCs-in-pets_comm-vt_v05_NL.pdf

De belangrijkste punten zijn de volgende:

  • Gezelschapsdieren spelen momenteel geen belangrijke rol in de overdracht van SARS-CoV-2 bij de mens. Nieuwe gegevens uit de literatuur of uit het veld brengen geen verandering in dit standpunt. Het grootste infectierisico voor de mens is nog steeds afkomstig van de mens zelf. 
  • Sommige gezelschapsdieren zijn gevoelig voor een besmetting met SARS-CoV-2 (met name honden en vooral katten, fretten en hamsters). Deze dieren kunnen besmet raken door contact met een eerder geïnfecteerde mens. Als een eigenaar Covid-19 heeft, moet hij of zij het contact met zijn gezelschapsdieren zo veel mogelijk beperken. 
  • Recente, nog niet volledig gevalideerde literatuurgegevens suggereren een verhoogde incidentie van myocarditis bij gezelschapsdieren die besmet worden met de Britse variant, maar het gaat hier om zeer kleine aantallen dieren. Myocarditis is een bekende complicatie van Covid-19 bij de mens. 
  • Naast de andere reeds vermelde klinische symptomen van SARS-CoV-2 besmetting bij dieren (koorts, lethargie, lopende neus/lopende ogen, hoesten, niezen, ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid, braken, diarree) beveelt de RAGCA aan om symptomen van myocarditis te beschouwen als een verdenking van SARS-CoV-2-besmetting bij een dier. Recent contact met een met SARS-CoV-2 geïnfecteerde mens (of verdacht ervan) in de thuisomgeving van het dier blijft daarbij primordiaal in de anamnese. Diagnostische tests zijn nodig om deze verdenking bij het gezelschapsdier te bevestigen (zie ook https://www.favv-afsca.be/ professionelen/ publicaties/ mededelingen/ covid19/ _documents/ 20200707-RAGCA-RECO-Diagnose_NL_4_site.pdf). 
  • Sinds juni 2020 is de SARS-CoV-2 besmetting aangifteplichtig bij alle diersoorten. 
  • Alle resultaten van SARS-coV-2-testen bij dieren, positief of negatief, moeten door de laboratoria aan het FAVV worden overgemaakt (Ministerieel besluit van 26/08/2020 houdende dringende maatregelen voor de epidemiologische toezicht op het SARS-CoV-2-virus bij dieren en om de verspreiding ervan in nertsenhouderijen te voorkomen). 
  • Sinds de vaststelling van SARS-CoV-2 besmetting bij een kat in 2020 in de provincie Luik zijn alle testresultaten bij dieren in België die zijn gemeld, negatief (nertsen, gezelschapsdieren, ratten in de Antwerpse regio, diverse soorten in het wild levende dieren die als gevoelig of mogelijk gevoelig worden beschouwd). 

Alle informatie over diergezondheid in verband met SARS-CoV-2 alsook de verschillende documenten van het RAGCA zijn te vinden op dit adres: 
https://www.favv-afsca.be/ professionelen/ publicaties/ mededelingen/ covid19/ dieren.asp

-----------
* RAGCA staat voor ‘Risk Assessment Group - COVID Animals’ en is een werkgroep van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV die sinds het begin van de pandemie een mandaat van de federaal RAG Covid heeft gekregen om de wetenschappelijke kennis over de evolutie van Covid-19 bij dieren en het risico voor overdracht tussen dieren onderling, van mens naar dier en vice-versa op te volgen.
 
      
 
 
 
     
Copyright © 2021 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.