• Nieuws

Overzicht: Dierverpleegkundige vs. dierverzorger

Op 7 december verspreidde de Orde der dierenartsen een nieuwsbrief over de stand van zaken in het dossier van de dierverpleegkundigen (DVK) en de dierverzorgers (DV). 

Een dossier waar twee jaar lang aangewerkt werd onder impuls van BaDiZo, met medewerking van de verschillende belanghebbende groepen in diergeneeskunde.

Dierenarts blijft eindverantwoordelijke

De dierenarts (DA) is en blijft de eindverantwoordelijke voor de handelingen uitgevoerd door de DVK. Deze handelingen worden uitgevoerd onder directe of indirecte supervisie van de DA.

Criteria voor onderwijsinstellingen

Er werd een lijst opgesteld van instellingen die voldoen aan de criteria vastgelegd door de Orde der Dierenartsen. Deze lijst zou beschikbaar zijn op de website van de Orde, maar werd door ons nog niet teruggevonden.

Contract voorleggen aan de orde

Er zal een contract van medewerking ter beschikking gesteld worden voor het aanwerven van een DVK of DV. Dit contract zal voorgelegd worden aan de orde.

Dierverpleegkundige vs dierverzorger

Een dierverpleegkundige beschikt over het diploma Bachelor in de Agro- en Biotechnologie - afstudeerrichting Dierenzorg. 

Een dierverzorger beschikt over een diploma A2 Dierverzorger, TSO studierichting dierenzorgtechnieken of BSO studierichting dierenzorg met aanvullende 7de jaar specialisatie.

Een DVK mag taken uitvoeren van DV, maar niet omgekeerd. We lijsten hieronder de taken op die gesteld mogen worden door een DVK of een DV op basis van de door de orde voorziene tekst. De volledige tekst kan je hier vinden. 

Indirecte supervisie houdt in dat er geen direct visueel of verbaal toezicht moet zijn van de dierenarts. Dit wil zeggen: aanwezig in hetzelfde gebouw of direct consulteerbaar tijdens deze handeling of gedurende een redelijke termijn aangepast aan de behandeling.

Directe supervisie houdt in dat er permanent rechtstreeks visueel en verbaal contact met de dierenarts is.

Indirecte handelingen
DVK

Indirecte handelingen
DV

Directe handelingen
DVK

Directe handelingen
DV

Perorale vocht- en voedseltoediening     Perorale toediening van vloeistoffen en voeding, voeding toedienen via sonde (plaatsen van de sonde is uitgesloten)
Fysische beveiliging: Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels:
 • Voorlopige fixatiemiddelen
 • Afzondering, quarantaine
 • Beveiliging
Fysische beveiliging:
 • Vervoer van patiënten die geen bestendig toezicht vereisen
 • Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels:
  • Afzondering, quarantaine
  • Beveiliging
   
Maatregelen ter preventie van decubitusletsels en urinebrand Maatregelen ter preventie van decubitusletsels en urinebrand. Comfort en hygiëne van de zachte bedding verzorgen.    
Het dier in functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop. Het dier in functionele houding brengen met technische hulpmiddelen.    
Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling.      
Voorbereiding van aseptische en aseptische wondverzorging, exclusief chirurgische handelingen.   Voorbereiding en assistentie bij medische, invasieve en chirurgische ingrepen. Het uitvoeren van zelfs een deel van deze ingrepen door de dierverpleegkundigen is uitgesloten.  
Vervangen van verbanden na een initieel verband door de dierenarts en na controle van de onderliggende wonde of huid door de dierenarts. De verblijfsduur van het verband wordt bepaald door de dierenarts.      
Huid en zintuigen:
 • Controle op drains
 • Voorbereiding, uitvoering en toezicht op:
  • Het gebruik van warmtebronnen (infrarood, warmteblazer, warmtemat)
  • Therapeutische baden (reinigen, ontsmetten)
Huid en zintuigen:
 • Voorbereiding en uitvoering van:
  • Therapeutische baden. Wasbeurt van bevuilde patiënt
  • Het gebruik van warmtebronnen. Toezicht op infraroodlamp.
Huid en zintuigen:
 • Voorbereiding en assistentie bij:
  • Spoelingen van neus, ogen en oren
  • Vervangen van verbanden en spalkverbanden
 
Stockbeheer en aanvullen van de chirurgische en anesthesiologische uitrusting      
Assistentie bij medische handelingen
 • Voorbereiding van de patiënt op de anesthesie en de chirurgische ingreep (geen pre-anesthetisch onderzoek)
  Assistentie en toezicht tijdens de anesthesie.
 • Plaatsing van de endotracheale tube bij de geïnduceerde patiënt
 
    Assistentie en controle op toestellen voor geassisteerde beademing.      
       
Meting, registratie en melding aan de verantwoordelijke van afwijkende waarden van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels (monitoring, hospitalisatiefiche, consultatiefiche)   Controle en manipulatie (mits directe instructies van de dierenarts) van apparaten voor de observatie van de verschillende functiestelsels      
Zuurstoftoediening (zonder intuberen)      
Controle op patiënten met een kunstmatige luchtweg Toezicht op patiënten met kunstmatige luchtweg.    
Verwijdering endotracheale tube geplaatst bij anesthesie Assisteren bij recovery:
 • Temperatuur nemen en noteren
 • Ademhaling nakijken
 • Dier proper leggen
 • Bevindingen melden aan de dierenarts

 

 
Verwijderen van hechtingen, drains en agraffes, enkel na controle van de wonde door de dierenarts      
Medicamenteuze toediening, rekening houdend met de afbakening hoger:
 • Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen:
  • Oraal met inbegrip van sondevoeding die door de dierenarts werd geplaatst
  • Rectaal
  • Verneveling
  • Subcutaan
  • Intramusculair
  • Intraveneus via een reeds geplaatste katheter door de dierenarts
  • Oog- en oorinstillatie
  • Langs percutane weg
Medicamenteuze toediening:
 • Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen:
  • Oraal
  Medicamenteuze toediening:
 • Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen in opdracht van de dierenarts
  • Oog- en oorinstillatie
  • Oraal
Bloedafname door capillaire punctie (voor bepaling glycemie) of via een reeds geplaatste parenterale katheter Afkoppelen van infuusleidingen, verwijderen van IV katheter.     Bloedafname door veneuze punctie, hiervan zijn uitgesloten de bloedafnames voor sanitaire controles en certificering.  
Staalafname en collectie van excreties en secreties      
Technische verwerking van bloed, urine, faeces, sperma, secreties en excreties, en weefselstalen. Uitgesloten is de beoordeling van de resultaten. Communicatie omtrent de resultaten naar de eigenaar mag enkel na akkoord van de dierenarts. Technische handelingen voor geautomatiseerd bloed- en urineonderzoek Uitvoeren van kwalitatief en semi-kwantitatief onderzoek van urine, faeces, en bloed.  
Controle van de voorbereiding van de te steriliseren materialen en uitvoering van het sterilisatieproces.      
Fysische en chemische maatregelen ter preventie van contaminaties en infecties.
 • Reiniging en desinfectie van werkoppervlaktes en -ruimtes
 • Gebruik van toestellen voor desinfectie ruimtes (UV, Ozon, H202)
 • Onderhoud en aanvullen van ontsmettingsproducten
 • Uitvoeren en onderhoud van protocols voor infectiebestrijding
Werkruimtes: Fysische en chemische maatregelen ter preventie van infecties, reiniging en desinfectie van hokken, tafels, matten, toestellen en materialen …    
Overhandigen van geneesmiddelen op basis van het voorschrift afgeleverd door de verantwoordelijke dierenarts met de mededeling van de gebruiksinstructies opgesteld door de dierenarts.      
 

Controle op de goede werking van de infusen en de infuuspompen en melden van afwijkingen aan de dierenarts

Metabolisme:
 • Voorbereiding en assistentie bij:
  • Perfusie: infuus aankoppelen en controleren op perfusie en controle van de infuuspomp
  • Bloed- en plasmatransfusie
  • Peritoneale dialyse
  • Het in evenwicht houden van de vochtbalans
 
    Assisteren bij het gebruik van toestellen voor medische beeldvorming:
 • RX – CT en MRI: dierenarts meehelpen met sedatie en positionering patiënt. Het helpen bij het maken van opnames, het doorsturen van beelden en het klaarmaken van de beoordeling door de dierenarts.
 • Echo: vasthouden patiënt, assistentie bij echografische biopsiename door de dierenarts en verwerking van biopsiemateriaal.
 • Endoscopie: klaarzetten apparatuur, assistentie bij biopsiename, positionering en vasthouden patiënt, reinigen en desinfecteren apparatuur endoscopie.
De dierenarts helpen bij positionering en vasthouden van het dier tijdens medische beeldvorming en andere diagnostische handelingen.
    Urogenitaalstelsel en verloskunde:
 • Voorbereiding, en assistentie bij:
  • Blaassondage
  • Drainage van de urinaire tractus
 • Voorbereiding en assistentie bij:
  • Blaasinstillatie (constraststof)
 • Voorbereiding en assistentie voor een gynaecologisch onderzoek
 
      Technische assistentie aan dierenarts in de nutsdierensector
    Uitvoeren van routinematige tandverzorging bij hond/kat (oppervlakkige reiniging manueel of ultrasoon van tandsteen voor zover dit niet subgingivaal gebeurt). Zijn onder andere uitgesloten: extracties, hechtingen, wortelkanaal- en verdere behandelingen.