• Nieuws

Openbare raadpleging over het ontwerp van het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie

De antimicrobiële resistentie, ook wel AMR genoemd, is één van de grootste bedreigingen voor de huidige en toekomstige volksgezondheid. Al verscheidene jaren is België actief op het gebied van de bestrijding van AMR, zowel op het vlak van de menselijke gezondheid als in de veeteelt. Hierbij richt men zich op het verminderen en verbeteren van het gebruik van antimicrobiële stoffen (en antibiotica in het bijzonder) om zo de ontwikkeling en verspreiding van resistente microben te voorkomen. De cijfers betreffende zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als de resistentie ertegen tonen echter aan dat er nood is aan meer leadership en ambitie om het tij te doen keren.

Bovendien leren de feiten ons dat er overdracht van bacteriën bestaat tussen mensen, dieren en het leefmilieu en dat er een intersectorale en multidisciplinaire aanpak nodig is. Dit nationale actieplan baseert zich op een gemeenschappelijke aanpak “One World, One Health”, waarbij eenieder verantwoordelijk is voor een deel van het probleem en samenwerkt om zo de meest aangepaste zorgen te verstrekken aan mens en dier, veilig voedsel te voorzien en een gezond leefmilieu voor alle burgers te bewerkstelligen.

Samen met onze partneradministraties, zowel op het federale niveau als het gewestelijke en gemeenschapsniveau, en met de hulp van verschillende experten en organisaties zoals het BAPCOC en het AMCRA, hebben wij onze krachten en kennis gebundeld en een nieuw actieplan uitgewerkt voor de jaren 2020-2024. Dit Belgisch nationaal actieplan steunt op de drie pijlers van de gezondheid (de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van het leefmilieu) en stelt concrete acties voor om op globale en gecoördineerde wijze tegen AMR te strijden. Wij zijn er klaar voor om op deze manier een nieuwe dynamiek te blazen in de strijd tegen de resistentie tegen antibiotica en andere antimicrobiële stoffen. 

Jouw mening telt!

U kan de documenten over het ontwerp van het Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie hier downloaden.

We nodigen je uit om ons je opmerkingen over het ontwerp te bezorgen :

  • per post, met op de omslag de vermelding « raadpleging NAP AMR » (adres: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Diensten van de Voorzitter, Galileelaan, 5 bus 2 te 1210 Brussel);
  • per e-mail, met de vermelding “raadpleging NAP AMR” (e-mailadres: plan.amr@health.fgov.be).

De schriftelijke opmerkingen moeten duidelijk verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp van plan waarop ze betrekking hebben. De opmerkingen moeten uiterlijk op 10/07/2021 in ons bezit zijn. Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!

Voor meer informatie over antimicrobiële resistentie, raadpleeg www.antimicrobieleresistentie.be

Bron: Health Belgium