Praktijkvoering

Via deze pagina proberen we je een overzicht te bezorgen van enkele praktische zaken rond de praktijkvoering tijdens de coronaepidemie. Deze pagina bevat zeker niet alle informatie, dus informeer je steeds ook bij je sociaal secretariaat, boekhouder, Unizo, RSZ, enz. 

Mag mijn praktijk geopend blijven?

Momenteel mag je praktijk open blijven. Het paritair comité 336 van de vrije beroepen is opgelijst als essentiële dienst. De volledige lijst kan je hier terugvinden.

Enerzijds hebben huisdieren ook medische zorg nodig, anderzijds is er vaak specifieke voeding of medicatie nodig voor gezondheidsproblemen. Wel dien je de nodige hygiënemaatregelen te treffen zodat je personeel, je klanten en jij zelf gezond blijven.

Niet dringende ingrepen of consultaties dienen uitgesteld te worden tot een later tijdstip. Dit is ook wat de Orde der Dierenartsen ons voorschrijft in hun nieuwsbrief.

Niet langer toegestaan zijn kortingen of solden. 

Zelf ziek?

Momenteel is de aanbeveling bij gezondheidswerkers dat je mag blijven werken als je zelf milde respiratoire symptomen vertoont, op voorwaarde dat je dit doet met een mondmasker. Van zodra je echter koorts (>37,5°C) vertoont dien je te sluiten en jezelf te laten testen.

Val je ziek, dan dien je je te wenden tot je huisarts, en kan je terugvallen op het ziekenfonds. Dien je je praktijk te sluiten, dan staan hieronder steunmaatregelen. 
Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen. Opgelet: ga hiervoor niet zomaar langs bij je arts. Bel hem of haar eerst en bespreek samen hoe je dit het beste in orde brengt. Doe dit wel zo snel mogelijk. De uitkering kan namelijk ten vroegste worden uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit document heeft ondertekend.
Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen. Daarover vind je hieronder meer informatie terug.
Tot slot ben je op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen (zoals dokterskosten) op dezelfde manier verzekerd als de werknemer.

Inkomstenverlies - steunmaatregelen

Zelfstandige activiteit

Compensatiepremie

Voor ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten maar die tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 een omzetdaling van minstens 60% hebben gezien heeft de Vlaamse overheid een eenmalige compensatiepremie voorzien. De omzet wordt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De premie bedraagt €3000 voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen als iemand in hoofdberoep.

Meer info: https://www.unizo.be/compensatiepremie

De aanvraag kan binnenkort via Vlaio.

Hinderpremie

De hinderpremie is momenteel niet van toepassing voor dierenartsen. Deze premie geldt enkel voor ondernemingen die door de overheid verplicht worden om te sluiten.

Fiscale steunmaatregelen

Uitbreiding waarborgregeling

Ondernemingen die moeite hebben met het afsluiten van een financieringsovereenkomst bij de bank (die noodzakelijk is om bvb personeel of facturen te betalen) kunnen tot 75% van de waarborg via de Vlaamse overheid krijgen in ruil voor een eenmalige premie (0,25% van het totale bedrag). Je bank kan je hier meer informatie over verlenen.

Bron: https://www.unizo.be/uitbreiding-waarborgregeling-door-corona

Betalingsuitstel kredieten

Indien je vóór de coronacrisis levensvatbaar (geen betalingsafstand, of maximaal 30 dagen achterstand) was, maar moeilijkheden krijgt door de crisis om je professioneel krediet af te lossen, dan krijg je betalingsuistel tot 30 september. Ook voor gezinnen is er deze optie.

Personeel

Tijdelijke werkloosheid werd vereenvoudigd

Waar er tot nu toe sprake was van economische werkloosheid en werkloosheid door overmacht, wordt dit nu onder 1 noemer genomen in de coronaperiode.

Voortaan zullen alle aanvragen van werkgevers die getroffen zijn door het coronavirus, zowel bij verplichte sluiting als bij tijdelijke economische werkloosheid, automatisch onder de noemer ‘overmacht’ vallen. U hoeft dus enkel rekening te houden met de formaliteiten rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hebt u voor uw onderneming reeds overmacht aangevraagd, dan wordt uw aanvraag behouden. 

Daarnaast zal de RVA alle reeds gedane aanvragen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor de periode van 13 maart 2020 tot 20 maart 2020, waar melding werd gemaakt van corona, automatisch herkwalificeren. Dit wil zeggen dat alle aanvragen van economische werkloosheid die gelinkt zijn aan corona, automatisch zullen worden aangepast naar werkloosheid omwille van overmacht. Als werkgever dient u geen nieuwe aangifte te doen want uw vorige aangifte blijft geldig. De RVA zal op basis van uw originele aanvraag het dossier bekijken en u een eventuele goedkeuring doorsturen.

Om de aanvragen vlot te verwerken, vervallen de verplichte C3.2a-documenten voor medewerkers voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Andere verplichtingen in het kader van tijdelijke economische werkloosheid als gevolg van het coronavirus, denk maar aan het validatieboek en de aangifte eerste effectieve werkloosheidsdag, vervallen eveneens.

Deze vereenvoudigde procedure zorgt ervoor dat u als werkgever extra aandacht kan besteden aan de loonsverwerking van de komende maanden. In de loonopgave moet u voor elke medewerker wel duidelijk aangeven op welke dagen hij/zij afwezig was wegens overmacht. De uitbetaling van de uitkering is namelijk op deze gegevens gebaseerd.

Daarnaast bestaat voor uw medewerkers een specifiek document C3.2 werknemer - Corona waarmee zij hun gegevens kunnen doorgeven aan hun uitbetalingsinstantie. Hieronder vindt u een voorbeeld van dit formulier. Het is de bedoeling dat medewerkers dit document invullen en nadien bezorgen aan hun uitbetalingsinstelling. Werknemers die niet aangesloten zijn bij een vakbond kunnen hiervoor een beroep doen op de Hulpkas voor Werklozen. Het specifieke document vind je hier.

Bron: https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona - Vandelanotte Accountancy - meer info bij de RVA

Afbetalingsplan werkgeversbijdragen

Momenteel geldt deze regeling enkel voor ondernemingen die verplicht dienden te sluiten of die moeten sluiten omdat ze de sanitaire voorwaarden niet konden naleven. Mogelijk volgen andere ondernemingen later.

Je kan een uitstel aanvragen voor werkgeversbijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 tot 15 december 2020.
Bron: https://www.unizo.be/afbetalingsplan-van-betaling-voor-werkgeversbijdragen

 

Praktijk in het Brusselse?

https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen

Inventarisatie materiaal

De Orde Der Dierenartsen heeft een brief rond gestuurd met de oproep om het te melden indien u een anesthesietoestel heeft mét automatische ventilatie. Een e-mail kan dan gestuurd worden naar info@ordederdierenartsen.be. Het volledige bericht kan u hier lezen.

Voor de inventarisatie van ander materiaal wordt er gewerkt met een website. Mondmaskers, handschoenen, schorten, beschermbrillen en overals. Indien u hierover beschikt kan u dit hier invullen en doorsturen.

Op deze manier wordt alles gecentraliseerd en is het beschikbaar indien nodig.

Verkoop pups & kittens

Via het kabinet van dierenwelzijn Vlaanderen werd de volgende mededeling ontvangen.