Onze leden hebben inspraak in SAVAB-Flanders


Als je als lid van SAVAB-Flanders niet aanwezig bent op de Algemene Vergadering zonder geldige reden, zonder voorgaande verontschuldiging of zonder een volmacht te geven aan een ander effectief lid, verlies je voor minstens een jaar je stemrecht op de Algemene Vergadering en de mogelijkheid om bestuurslid te worden. Wat betekent dit precies? Hoe heb ik medezeggenschap in de vereniging waarvan ik lid ben? Wat moet ik doen als de uitnodiging komt voor de Algemene Vergadering?

Hoe ziet de structuur van SAVAB-Flanders eruit?

SAVAB-Flanders is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk, die functioneert zoals bepaald wordt in de wetgeving, en zoals verder omschreven wordt in de statuten en het reglement van inwendige orde. Je kan de statuten terug vinden op de website, onder het luik ‘Algemeen’.

Concreet betekent dit dat de meeste beslissingen genomen worden door de Raad van Bestuur, die momenteel uit 12 personen bestaat. Uit die 12 personen werd een Dagelijks Bestuur samengesteld dat de dagelijkse beslommeringen en de uitwerking van de genomen beslissingen voor zijn rekening neemt.

Een aantal beslissingen vallen niet onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur omdat ze wettelijk voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering, onder meer toezicht op de boekhouding, goedkeuren van de rekeningen, benoemen en ontslaan bestuurders. Zo vormt de Algemene Vergadering het toezichtsorgaan van de Raad van Bestuur.

Wie is de Algemene Vergadering bij SAVAB-Flanders?

Als je een ledenbijdrage betaalt voor SAVAB-Flanders word je automatisch ‘toegetreden lid’. Als je je wat meer bij de vereniging betrokken voelt, kan je na één jaar lidmaatschap je kandidatuur indienen om ‘effectief lid’ te worden door een eenvoudig briefje te sturen naar de Raad van Bestuur. Als je aan de voorwaarden voldoet - wat vooral inhoudt dat je dierenarts bent die werkzaam is in de gezelschapsdierentak en dat je beschikt over je burgerrechten - ben je na goedkeuring door de Algemene Vergadering effectief lid van de vereniging.

Bij SAVAB-Flanders worden zowel de toegetreden leden als de effectieve leden uitgenodigd op de Algemene Vergadering. Daar heeft iedereen spreekrecht. Het zijn echter alleen de effectieve leden die beschikken over stemrecht.

Het statuut van effectief lid bewaar je zolang je aan bovenstaande voorwaarden blijft voldoen en je jaarlijks je ledenbijdrage betaalt. Als je echter niet aanwezig bent op de Algemene Vergadering zonder geldige reden, zonder voorgaande verontschuldiging of zonder een volmacht te geven aan een ander effectief lid, wordt je statuut automatisch omgezet in ‘toegetreden lid’. Je verliest dan voor minstens een jaar je stemrecht op de Algemene Vergadering en de mogelijkheid om bestuurslid te worden.

Je overweegt om bestuurslid te worden en vraagt je af wat dat inhoudt?

De Raad van Bestuur vergadert om de 2 maanden. Deze vergaderingen gaan door in Leuven. Daar worden steeds de aktiviteiten van het Dagelijks Bestuur overlopen en worden beslissingen genomen over wat SAVAB-Flanders al dan niet doet. Ook worden taken verdeeld. Bestuurslid zijn, hoeft niet te betekenen dat dit een zware werklast met zich meebrengt. Er wordt wel van je verwacht dat je regelmatig aanwezig bent op de bestuursvergaderingen, maar wat je verder voor je rekening neemt, bepaal je zelf, in functie van de tijd die je hebt en van je interesses.

De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering gekozen uit de effectieve leden. Als je bestuurslid wil zijn, moet je dus eerst effectief lid zijn. Dat kan zodra je voor het tweede jaar op rij je ledenbijdrage betaalt hebt, door je kandidatuur te stellen via een eenvoudig briefje gericht aan de Raad van Bestuur (zie hoger). Tegelijk kan je in dat briefje vermelden dat je graag bestuurslid wil worden. Beide kandidaturen worden dan opgenomen in de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Als je verkozen wordt als bestuurslid, ga je in principe een engagement aan voor 4 jaar. Mocht je deze periode door omstandigheden niet kunnen voltooien, kan je natuurlijk altijd tussenin je ontslag indienen.